امروز
Skip Navigation Links

شرح وظایف مدیریت امور مالی و پشتیبانی

برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های مالی در کلیه زمینه های تنظیم اسناد، رسیدگی و تشخیص حساب ، پرداخت هزینه های جاری، عمرانی و تجهیزاتی، نگهداری حسابها، تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین ومقررات و اتخاذ تصمیم مناسب با هماهنگی  معاون پژوهش و فناوری در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز .

 • نظارت بر وصول درآمدها و هزینه‌ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور رفع مغایـرتها و تهیه گزارشــــــات مدیریتی در خصوص درآمدهاوهزینه‌ها.
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی معاونت شامل: امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابجائی، استعفا ، ماموریت ها و مرخصی ها و ... ابلاغ های مربوطه.
 • نظارت بر امور ورزش همکاران و انجام هماهنگی و تامین امکانات اولیه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنتـرل پیشرفت کارها و عملیات و انجام راهنمای و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقــــررات و دستور العمل ها.
 • نظارت بر عملکرد اداری سیستم مکاتبات و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد و مدارک اداری و سیستم مکانیزه و نظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مورد عمل.
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها ،دستگاهها، ماشین آلات، تاسیسات، ابنیه و نامه رسانی و سایر خدمات مورد نیاز معاونت.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادها و پرداختهای مربوطه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت انبارها و اموال.
 • برنامه‌ریزی و نظارت لازم در جهت تامین نیازمندیهای معاونت، دستگاهها و لوازم و تجهیزات اداری.
 • برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط در زمینه مسائل اداری و مالی معاونت و تهیه و تدوین گزارشـــات مالی.

انجام هماهنگی با سایر حوزه های دانشگاه در زمینه تدوین بودجه سالانه و همکاری برای تهیه موافقت نامه های معاونت با معاونین دانشگاه به منظور کنترل و هماهنگی مسائل اداری و مالی.

 • حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
 • ارائه گزارشات لازم.
 • انجام سایر وظایف محوله.

 

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت