امروز
Skip Navigation Links

پشتيبانی

دبيرخانه

  • فرآیند ثبت و  ورود اطلاعات کلیه نامه های دریافتی و ارسالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری
  • تقسیم و جداسازی نامه های دریافتی براساس واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
  • ثبت و تبدیل کلیه قراردادها و گرنت ها به صورت فایل الکترونیکی
  • تایپ نامه های اداری
  • بایگانی نامه های خاتمه یافته
  • پاسخگویی مراجعین(حضوری و تلفنی)
  • ثبت احکام مربوط به سفرهای علمی، کنفرانس،تعهدنامه ارزی و .... اساتید
  • مکاتبه با واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
  • پیگیری و پاسخگویی به نامه های اداری دریافتی و ارسالی
  • ارسال فاکس و ارجاع نامه های دریافتی برای حوزه های تابعه معاونت پژوهش و فناوری

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت