امروز
Skip Navigation Links

پشتيبانی

اداری

  • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی معاونت شامل: امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابجائی، استعفا ، ماموریت ها و مرخصی ها، ارزشیابی، ابلاغ های مربوطه و .... .
  • نظارت بر امور ورزش همکاران و انجام هماهنگی و تامین امکانات اولیه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
  • برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنتـرل پیشرفت کارها و عملیات و انجام راهنمای و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقــــررات و دستور العمل ها.
  • نظارت بر عملکرد اداری سیستم مکاتبات و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد و مدارک اداری و سیستم مکانیزه و نظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مورد عمل.
  • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمان ها ،دستگاه ها، ماشین آلات، تاسیسات، ابنیه و نامه رسانی و سایر خدمات مورد نیاز معاونت.
  • برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت انبارها و اموال.
  • برنامه‌ریزی و نظارت لازم در جهت تامین نیازمندی های معاونت، دستگاه ها و لوازم و تجهیزات اداری.

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت