امروز
Skip Navigation Links

پشتيبانی

كارپردازی

 • دریافت و بررسی کلیه درخواست های خرید از سوی واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 • تایید و دریافت مجوز اولیه خرید از مدیریت امور مالی و پشتیبانی
 • مذاکره با واحد درخواست کننده و دریافت اطلاعات تکمیلی
 • بررسی های کارشناسی جهت انتخاب کالای بهینه
 • دریافت تاییدیه نهایی خرید از  سوی مدیریت امور مالی و پشتیبانی، باهماهنگی واحد درخواست کننده و اقدام برای خرید
 • تامین اعتبار منابع مالی
 • خرید و دریافت کالا
 • آماده سازی اسناد مالی مربوطه
 • ارسال اسناد مربوطه به واحد درخواست کننده و دریافت تاییدیه آن
 • ارسال اسناد نهایی جهت بایگانی به دبیرخانه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
 • ارائه گزارش کار به مدیر امورمالی و پشتیبانی حوزه معاونت پژوهش و فناوری جهت تسویه کلیه خریدها

  سایر امورشامل:

 • دریافت و تحویل چک های مربوط به قراردادهای اداره ارتباط با صنعت
 • دریافت مفاصاحساب بیمه مربوط به قراردادهای ارتباط با صنعت
 • پیگیری مکاتبات  فی مابین معاونت پژوهش و فناوری با وزارت علوم در خصوص  فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت