امروز
Skip Navigation Links

پشتيبانی

امين اموال

  • تنظیم و صدورحواله کالا برای فاکتور اقلام غیر مصرفی و اخذرسید از رییس واحد مربوطه
  • رویت و ثبت تچهیزات خریداری شده مطابق حواله صادره و تایید آن
  • ارسال حواله کالا به اداره اموال جهت اختصاص برچسب اموال برای تجهیزات خریداری شده
  • مراجعه به واحدها جهت الصاق برچسب اموال  بر روی کالا و ثبت در سیستم اموال
  • کنترل و نظارت بر ورود و خروج و تغییر و تحول اموال مطابق با فرم های صادر شده
  • کنترل فاکتور کلیه کالاهای خریداری شده و تفکیک و صدور حواله انبار برای آنها
  • لیست کردن فاکتورها و حواله ها جهت ارسال به امور مالی
  • تهیه پیش نویس نامه برای تسویه اسناد ارسالی به امور مالی

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت