امروز
Skip Navigation Links

مالی

دريافت و پرداخت

  • پرداخت هزینه پایان نامه به دانشجویان کارشناس ارشد و دکترا
  • پرداخت حق التالیف مقالات داخلی،ISI، ثبت نام کنفرانس و سفرهای علمی
  • پرداخت گرنت و قراردادهای داخلی و بین دانشگاهی و سایر قراردادهای اساتید دانشگاه
  • صدورچک بابت سفرهای علمی اساتید و دانشجویان
  • واگذاری چک های اساتید به حساب های جاری آنها و چک های مالیات آن به اداره کل مالیات تهران
  • پرداخت بابت خرید تجهیزات و خدمات به افراد و موسسات برای واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری
  • پرداخت حق داوری و تشویقی هفته پژوهش
  • واگذاری چک های مرکز رشد بابت اجاره مراکز کارآفرینی به حساب معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
  • پرداخت بابت قطب های علمی دانشگاه
  • دریافت و نگهداری چک های امانتی و ضمانت نامه های بانکی و تعهدنامه های محضری اساتید بابت فرصت مطالعاتی

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت