امروز
Skip Navigation Links

رتبه بندی Leiden 2016

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدر دانشگاه های کشور

در بین نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان، نظام رتبه بندی Leiden از شاخص های پیشرفته تأثیر علمی و همکاری علمی از لحاظ روششناسی برخوردار است. این نظام رتبه بندی به اطلاعاتی که توسط خود دانشگاه ها تهیه می شود وابسته نبوده، و صرفاً بر اساس شاخص های علمی محاسبه می شود؛ علاوه بر این، تمامی علمکردهای دانشگاه ها را در یک واحد کلی خلاصه نمی کند. موارد ذکر شده مؤید کیفیت بالای این نظام رتبه بندی و شهرت جهانی آن می باشد. بر این اساس تنها ارتقاء رتبه یک دانشگاه مؤید بهبود عملکرد آن دانشگاه نبوده بلکه در تفسیر نتایج رتبه بندی، باید شاخص های مختلف عملکرد دانشگاه و استنباط بهتر و عمیق تر از عملکرد دانشگاه در نظر گرفته شود.

1) اولین شاخص بیانگر تعداد مقالات یک دانشگاه در زمره 10% مقالات پر استناد در میان سایر انتشارات متعلق به دانشگاه است. همچنانکه در شکل شماره 1 ملاحظه می شود بر اساس این شاخص دانشگاه امیرکبیر با مقدار 8/4% (با رتبه جهانی 504) در رتبه نخست دانشگاه های کشور قرار دارد. پس از دانشگاه امیرکبیر دانشگاه های شهید بهشتی 8/2% (رتبه جهانی 525)، صنعتی شریف 7/4% (رتبه جهانی 601)، صنعتی اصفهان 7/1% (رتبه جهانی 625) و دانشگاه تربیت مدرس 6/9% (با رتبه جهانی 640) در رتبه های بعدی قرار دارند.

شکل 1

2) دومین شاخص بیانگر تعداد مقالات یک دانشگاه در زمره 50% مقالات پر استناد انتشارات دانشگاه است. همچنانکه در شکل شماره 2 ملاحظه می شود بر اساس این شاخص دانشگاه امیرکبیر (46/6%)، پس از دانشگاه صنعتی اصفهان (48/5%)، در رتبه دوم دانشگاه های کشور قرار دارد. همچنین دانشگاه های علم و صنعت ایران (46/5%)، صنعتی شریف (45/3%)، دانشگاه تهران (45/2%) در رتبه های سوم تا پنجم این رنکینگ قرار دارند.

شکل 2

3) سومین شاخص بیانگر تعداد مقالات یک دانشگاه در زمره 1% مقالات پر استناد انتشارات دانشگاه است. همچنانکه در شکل شماره 3 ملاحظه می شود بر اساس این شاخص دانشگاه امیرکبیر (0/7%)، پس از دانشگاه شهید بهشتی (0/7%)، و علم و صنعت ایران (0/7%) در رتبه سوم دانشگاه های کشور قرار دارد.

شکل 3

4) همانطور كه در شکل شماره 4 نشان داده شده است، در شاخص مقالات یک دانشگاه در زمره 10% مقالات پر استناد حوزه Physical sciences and Engineering دانشگاه امیرکبیر (8/2%)، دانشگاه تربیت مدرس (8/1%)، دانشگاه صنعتی اصفهان (8/1%)، دانشگاه تهران (8/1%)، و دانشگاه شریف (7/5%) در رتبه های اول تا پنجم این رنکینگ قرار دارند.

شکل 4

5)  همچنانکه در شکل شماره 5 نشان داده شده است، در شاخص مقالات یک دانشگاه در زمره 50% مقالات پر استناد حوزه Physical sciences and Engineering دانشگاه صنعتی اصفهان (50/9%)، دانشگاه تهران (48/2%)، علم و صنعت (46/4%)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (46%)، و دانشگاه تربیت مدرس (45/7%) در رتبه های اول تا پنجم این رنکینگ قرار دارند.

شکل 5

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت