امروز
Skip Navigation Links

مالی

حسابداری

  • دریافت اسناد پرداخت شده و ثبت آن در سیستم رایورز
  • گرفتن روکش و بایگانی اسناد
  • گرفتن گزارشات حسب مورد
  • اصلاح اسناد ثبت شده در سیسنم رایورز(حسب مورد)
  • بستن حساب در پایان هر سال مالی شامل گرفتن صورت مغایرت بانک، دفتر و ....
  • ارسال ایمیل به اعضاء هیات علمی بابت مقاله، کتاب، گرنت و قرارداد.
  • ثبت کلیه قراردادهای منعقده در معاونت پژوهش و فناوری
  • بایگانی مکاتبات مالی و اداری مدیریت با سایر واحدهای دانشگاه و سایر دستگاه های اداری
  • بایگانی کلیه قراردادهای منعقد شده در معاونت پزوهشی
  • انجام سایر امور محوله

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت