امروز
Skip Navigation Links

مالی

تنظيم سند

  • ثبت و نگهداری کلیه تنخواه های گرفته شده از معاونت پژوهشی به تفکیک موضوع
  • تعیین و ثبت کسر از تنخواه های مربوط به اسناد تهیه شده
  • ثبت تایید های کسر از تنخواه از سوی امورمالی و بررسی و رفع مغایرت آنها با امور مالی دانشگاه
  • ضمیمه کردن نامه های ارسالی به تاییدیه های مالی و ارجاع آن به امور حسابداری جهت سند زدن
  • بایگانی تاییدیه ها به تفکیک ماه و سال مربوطه
  • پیگیری دوره ای تاییدیه های نیامده با امورمالی دانشگاه
  • بررسی و رسیدگی اسناد و فاکتورهایی که قبلاً در حسابداری اعمال سند گردیده و جداکردن آنها از زونکن های مربوطه
  • لیست کردن اسناد جدا شده به تفکیک موضوع و ارسال به امور مالی و پشتیبانی جهت تایید و امضاء
  • تعیین تنخواه مربوط به هریک از اسناد تهیه شده و تهیه پیش نویس جهت ارسال به امور مالی
  • ثبت و نگهداری و بایگانی لاشه اسناد

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت