امروز
Skip Navigation Links

دسترسی شش ماهه به پایگاه Web of Science

مربوط به ناشر ISI, Thomson Reuters

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند دسترسی به پایگاه "Web of Science" مربوط به ناشر "(ISI) Thomson Reuters " به مدت شش ماه برقرار شده است که جهت دسترسی به این پایگاه می توانید به نشانی "http://webofknowledge.com" مراجعه نمایید.


جزئیات این دسترسی به شرح زیر است:

  • Derwent Innovations Index: 1963- present
  • Web of Science(TM) Core Collection

Science Citation Index Expanded 1970-present

Social Sciences Citation Index 1970-present

Arts &Humanities Citation Index 1975-present

  • Conference Proceedings Citation Index

Science: 1990-present

Social Sciences & Humanities: 1990-present

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت