امروز
Skip Navigation Links

پژوهشکده ها

1- مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع

2- مرکز تحقيقات مهندسی صنايع و بهره‌وري ورود به وب سایت

3- پژوهشکده فناوري هاي نو  ورود به وب سایت

4- پژوهشکده انرژي ورود به وب سایت

5- پژوهشکده مواد و فناوريهاي پيشرفته در نساجي ورود به وب سایت

6- مرکز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن ورود به وب سایت

7- پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات ورود به وب سایت

8- پژوهشکده محيط زيست

9- پژوهشکده پرتوفرآيند

10- پژوهشکده بهره برداري ايمن شبكه

11- پژوهشکده نانو فناوري

12- پژوهشکده فناوري مخابرات والکترومغناطيس کاربردي

13- مرکز تحقیقات سازه و زلزله ورود به وب سایت

14- پژوهشکده اپتیک، ليزر و فتونيک ورود به وب سایت

15- پژوهشکده حمل و نقل و سامانه هاي هوشمند

16- پژوهشکده علوم و فناوري فضا ورود به وب سایت

17- پژوهشکده مطالعات آينده

18- پژوهشکده رباتيک

19- پژوهشکده انرژيهاي نو

20- پژوهشکده تکنولوژي مواد و صنايع معدني

21- مرکز پژوهشی آپا ورود به سایت

22- پژوهشکده فناوری خودرو

23- پژوهشکده سیستم های تشخیص پزشکی

24- پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی

25- پژوهشکده رنگ و پليمر ورود به وب سایت

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت