امروز
Skip Navigation Links

برنامه راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه

برنامه راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهيه شده است. اگرچه در ظاهر، رویکرد بنیادی دانشگاه های نسل سوم، توجه اساسی به فرایند نوآوری است ولی در باطن این رویکرد به مفهوم آن است که پژوهش و فناوری در جهت ارتقا سطح رفاه و رضایت مردم در مقیاس ملی و بین المللی به کار گرفته می شود. پس از بررسي و تحليل عملکردی 5 ساله دانشگاه و تدوین اصول طراحی برنامه راهبردی، در این سند به بیان چشم انداز، اهداف و برنامه ها پرداخته شده است. 

Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت