امروز
Skip Navigation Links

جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظام رتبه بندی وب سایت دانشگاهها، جولای 2018

نظام رتبه بندی وبومتریکس:

نظام وبومتریکس به ارزیابی وب سایت های دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا
می پردازد. این نظام، توسط آزمایشگاه سایبرمتریک(
CINDOC)، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا ایجاد شده است.

هدف از انتشار وبومتریکس، ارتقای انتشارات وبی و حمایت از دسترسی آزاد و تولید محتوای الکترونیکی است. شاخص های مورد بررسی در این نظام، شاخص حضور، شاخص رویت پذیری، شاخص دسترسی آزاد و شاخص برتری است.

در نسخه جولای 2018 نظام رتبه بندی وبومتریکس، 600 مؤسسه و دانشگاه ایرانی در فهرست حضور داشتند.

 

دانشگاه اول ایران در نظام رتبه بندی وبومتریکس، جولای 2018


 

شاخص های مورد استفاده در نظام رتبه بندی وبومتریکس