امروز
Skip Navigation Links
منبع عنوان

عنوانشمارهویرایشمنبعتاریخدریافت فایل
رويه فعاليت و امور مربوط به اعضاء هيئت علمی مستقر در مراكز تحقيقاتیAUT-PR-24082معاونت پژوهش و فناوری1395/08/05

رويه هزينه خدمات مركز اسناد علمی و كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتی اميركبيرAUT-PR-26021معاونت پژوهش و فناوری1395/07/28

رویه عقد قرارداد های تحقیقات صنعتی دانشگاه صنعتی امیر کبیرAUT-PR-23011معاونت پژوهش و فناوری1394/05/27
رويه برگزاري جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اميركبيرAUT-PR-21011معاونت پژوهش و فناوری1394/05/27
رویه ارائه خدمات پایان نامه هادر کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیرAUT-PR-26011معاونت پژوهش و فناوری1394/04/30

رویه اعطای فرصت مطالعاتی به هیات علمی جوان دانشگاه های در حال توسعهAUT-PR-22121معاونت پژوهش و فناوری1394/04/30
رویه تاسیس و فعالیت واحد های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیرAUT-PR-24011معاونت پژوهش و فناوری1394/04/16

رویه اجرایی فعالیت های پژوهشی و خدماتی آزمایشگاه ها وکارگاههای دانشگاهAUT-PR-24061معاونت پژوهش و فناوری1394/03/12

رویه جذب پژوهشگران پسا دکتراAUT-PR-22061معاونت پژوهش و فناوری1394/02/22
رويه تشويق دستاوردهای علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان AUT-PR-22041معاونت پژوهش و فناوری1394/03/12
12
Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت