امروز
Skip Navigation Links
منبع عنوان

عنوانشمارهویرایشمنبعتاریخدریافت فایل
رویه برگذاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاهAUT-PR-21011معاونت پژوهش و فناوری1394/05/27

اساسنامه پروژه های مستقل دانشگاهAUT-PR-21021معاونت پژوهش و فناوری1394/08/05

آیین نامه اداری پروژه های تحقیقاتی بزرگ و مستقل دانشگاهAUT-PR-21031معاونت پژوهش و فناوری1394/08/05

آیین نامه مالی و معاملاتی پروژه های تحقیقاتی بزرگ و مستقل دانشگاهAUT-PR-21041معاونت پژوهش و فناوری1394/08/05

رویه تهیه، تدوین و ارسال اطلاعات دانشگاه به سازمان های جهانی رتبه بندیAUT-PR-21051معاونت پژوهش و فناوری1395/11/19

رویه جذب استاد همکار داخلیAUT-PR-21061معاونت پژوهش و فناوری1394/08/26

رویه جذب استاد پژوهشگرAUT-PR-21071معاونت پژوهش و فناوری1397/01/21

رویه نشریه علمی- پژوهشی دانشگاهAUT-PR-21091معاونت پژوهش و فناوری1395/07/27

برنامه بازنگری و تشکیل واحد های پژوهشی بزرگ در دانشگاهAUT-PR-21101معاونت پژوهش و فناوری1394/04/12

رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ( گرنت)AUT-PR-22013معاونت پژوهش و فناوری1395/04/08

123
Skip Navigation Links

آمار بازدید سایت