امروز
Skip Navigation Links

درباره ما

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی:آقای دکتر مالک نادری

تلفن:66952282-66460707
پست الکترونیک: mnaderi@aut.ac.ir

 مسئول کلینیک صنعت و معدن:آقای موحدی

تلفن:66469294-66483344
پست الکترونیک: mmovahedi@aut.ac.ir

مسئول توسعه و انتقال فناوری:آقای دکتر فرهاد فانی صابری

تلفن:66952282-66460707
پست الکترونیک: f.sabery@aut.ac.ir

 معاون ارتباط با صنعت و کارآفرینی و مسئول واحد مالکیت فکری و ثبت اختراعات :خانم مهندس اکرم طاهری

تلفن:64545429
پست الکترونیک:ataheri@aut.ac.ir

 کارشناسان:

خانم صدیقه ضرابی(مسئول دفتر و کارشناس قراردادها)

تلفن:66952282-66460707
پست الکترونیک: zarrabi@aut.ac.ir

  خانم مهندس مرضیه سلیمیان(کارشناس آمار و انفورماتیک)

تلفن:64545446
پست الکترونیک: m_salimian@aut.ac.ir

 خانم محبوبه صفری(کارشناس قراردادها)

تلفن:64545448
پست الکترونیک: msafari@aut.ac.ir

آقای مهندس سیدمسعود قریشی(کارشناس مسئول امور قراردادها)

تلفن:64545431
پست الکترونیک: smgh@aut.ac.ir

آقای محمدحسین صبوحی(کارشناس قراردادها و کارآموزی)

تلفن:64545577
پست الکترونیک: saboohi@aut.ac.ir

 خانم مهندس سپیده مرادی(کارشناس قراردادها)

تلفن:64545434
پست الکترونیک: Smoradi81@gmail.vom

خانم مهندس سمیه جهانبانی(کارشناس توسعه و انتقال فناوری)

تلفن:64545433
پست الکترونیک: s_jahanbani@aut.ac.ir


خانم زهرا رحیمی(کارشناس مالکیت فکری و ثبت اختراعات)

تلفن:66952282(117)

تماس در روزهای شنبه تا چهارشنبه فقط از ساعت 9 تا 10:30

پست الکترونیک: rahimy@aut.ac.ir