امروز
Skip Navigation Links

تنظیم و انعقاد قرارداد اصلی و مشاوره های حقوقی

قرار داد اصلی طبق طرح پیشنهادی (پروپوزال) توافق شده و بین معاونت پژوهشی دانشگاه با کارفرما تنظیم و منعقد می شود. دو حالت برای تنظیم قرارداد اصلی وجود دارد:

 • قرارداد اصلی طبق الگوی پیشنهادی کارفرما توسط خود کارفرما تنظیم و تکمیل شده و پیش نویس آن برای بررسی و تایید به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود.
 • در صورت نبود الگوی خاصی توسط کارفرما برای تنظیم قرارداد، الگوی ارائه شده توسط کارشناسان اداره فناوری و ارتباط با صنعت، جهت تنظیم و تکمیل پیش نویس قرارداد اصلی در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

معاونت پژوهشی، قرارداد را برای بررسی و تایید به اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت ارسال می کند. کارشناسان این اداره قرارداد از لحاظ انطباق با شرایط و ملاحظات قانونی قرادادهای پژوهشی و تحقیقاتی  بررسی کرده و در صورت تایید، به تعداد مورد نیاز تکثیر و پس از اخذ امضای مجری بر روی تمام صفحات آن، جهت تایید مدیر کل اداره فناوری و ارتباط با صنعت و سپس امضای معاونت پژوهشی در اختیار ایشان قرار می گیرد.

توجه1: برخی شرایط و ملاحظات قانونی قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی که بایستی توسط مجری، کارفرما و کارشناسان اداره فناوری و ارتباط با صنعت هنگام تنظیم، بررسی و تایید قرارداد بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

 • تمامي صفحات قرارداد بايد توسط مجري یا مدیر پروژه تاييد شده باشد.
 • توجه کافي به تعهدات فني (و شرح خدمات)، موارد تحویلی، زمان و هزینه موجود در قرارداد انجام شود.
 • دانشگاه از ماليات معاف است و بايد اين موضوع در قسمت کسورات قرارداد ذکر شود. زيرا شماره حساب دانشگاه که يک حساب دولتي است نزد خزانه دارايي مي باشد و واريز پول به حساب دولت معاف از ماليات مي باشد. (کارفرما می تواند این موضوع را از اداره مالیات استعلام کند)
 • شماره حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه 2177519001002 بانک ملي شعبه فردوسي (نزد خزانه دارایی کل) است.
 • شماره اقتصادی مربوط به دانشگاه 411341654765 و شماره پرونده آن نیز 103604157191 می باشد.
 • در قسمت کسورات قرارداد حتما قيد شود که 5% از هر پرداخت به کارفرما سپرده شود و سپس با ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعی اين 5% به دانشگاه عودت داده شود.
 • مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، کلیه قراردادها بایستی مفاصا حساب بیمه دریافت کنند. لذا در انتهای هر قرارداد، کارفرمای مربوطه نامه ای را جهت محاسبه ضریب بیمه به شعبه 13 سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند. در صورتیکه قرارداد شرایط پژوهش و فناوری را داشته باشد، بدون اعمال ضریب و در غیر اینصورت مطابق بخشنامه 14 تامین احتماعی اعمال ضریب می گردد.
 • مالکيت معنوی پروژه ها مربوط به کارفرما است. لذا سعي شود مالکيت معنوي تحقيقات و پژوهش براي دانشگاه و مجري و چگونگی بهره برداری از آن درمتن قرارداد لحاظ شود.
 • در صورت نياز موضوع پيش پرداخت درنظر گرفته شود.

توجه2: هر گونه اشکال در بندهای قرارداد (بویژه در مورد کسورات بیمه، مالیات، جریمه تاخیر و ...) بایستی با مذاکره و یا مکاتبه بین نمایندگان کارفرما، معاونت پژوهشی و مجری مورد توافق و تایید قرار گیرد.

توجه3: هر قرارداد دارای تضمین هایی است که این تضمین ها بنا به درخواست کارفرما بایستی توسط مجری تهیه شده و در اختیار کارفرما قرار گیرند. مدارک تضمین های قرارداد عبارتند از:

 • تضمین پیش پرداخت
 • تضمین انجام تعهدات
 • تضمین حسن انجام کار

زمان ارائه تضمین ها بستگی به درخواست کارفرما دارد.

توجه4: مطابق مصوبه هيات وزيران، دانشگاه مي تواند به امضاء رياست دانشگاه ضمانت نامه پيش پرداخت، ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه انجام تعهدات ارائه نمايد که مجري بايد پس از انعقاد قرارداد با درخواستي اين موضوع را پيگيري نمايد. این تضمین ها بایستی توسط اداره ارتباط با صنعت  تهیه شده و برای ارسال به کارفرما آماده شود.

در صورتی که کارفرما برای امضای قرارداد، مدارک تضمین آنرا نیز درخواست کند، پس از تایید و امضای قرارداد توسط معاونت پژوهشی، مدارک تضمین مورد نیاز نیز بایستی آماده شده و قرارداد همراه با مدارک تضمین جهت امضای کارفرما با نامه رسمی به ایشان ارسال می شود. در صورت تایید قرارداد و مدارک تضمین آن توسط کارفرما، قرارداد توسط وی امضا شده و نسخه ای از آن به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می شود. اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت نیز رونوشتی از قرارداد تهیه کرده و به معاونت مالی و اداری دانشگاه ارسال می کند.

توجه5: امضاء كنندگان طرفين قرارداد (نمايندگان تام‌الاختيار) حتي‌الامكان در بالاترين رده سازماني قرار داشته و يا داراي حكم تفويض اختيار از وی باشند.

توجه6: تاييد نمودن كليه صفحات قرارداد توسط مجري به منظور تائيد مفاد قرارداد و قبول مسئوليت اجراي قرارداد توسط وی می باشد. بنابراین اساتید هنگام امضای قرارداد بایستی توجه کافی به مفاد قرارداد داشته باشند.

 

 

                            کارشناس مسئول: سید مسعود قریشی - تلفن 64545431