امروز
Skip Navigation Links

واحد آمار و انفورماتيک

اهميت موضوع آمار به جهت شناخت کامل تر و صحيح تر دانشگاه براي افراد، موسسات و شرکتهاي خارج از دانشگاه و حتي اعضا محترم هيات علمي در مورد عملکرد دانشگاه مي باشد.

 عملکرد دانشگاه در خصوص تفاهم نامه ها، قراردادهاي صنعتي، ثبت اختراع، کارآموزي، جشنواره ها و نمايشگاه ها داراي اهميت بالايي مي باشد.بنابراين ارائه آمار به شکل مطلوب و صحيح نيز داراي اهميت خواهد بود.

 اين واحدکليه آمار و اطلاعات مربوط به موارد فوق را در بازه هاي زماني مشخص جمع آوري و پس از جمع بندي نهايي به شکل مناسب در اختيار درخواست کنندگان قرار مي دهد.

وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد:

  • تهيه و تنظيم، تحليل، طبقه بندي و تهيه جدول ها و نمودارهاي آماري و نمودارهاي مقايسه اي قراردادهاي صنعتي، ثبت اختراع، کارآموزي و تفاهم نامه و ... متناسب با ضرورت يا به صورت ماهانه و سالانه جهت ماهنامه ها و فصلنامه هاي دانشگاه
  • پاسخگويي به درخواستهاي آماري رياست و معاونين دانشگاه، روئساي دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقيقاتي و قطبها معاونين پژوهشي دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقيقاتي و قطبها، مديران امور پژوهشي، اداره نظارت و ارزيابي و کارفرمايان خارج از دانشگاه
  • تعيين شاخصهاي آماري هدف در اداره کل ارتباط با صنعت و بررسي ميزان دستيابي به هدفهاي تعيين شده
  • انجام امور مربوط به وب سايت ارتباط با صنعت