امروز
Skip Navigation Links

مراحل و فرايند گام به گام ثبت اختراع

  1. آماده‌سازي مدارک ثبت اختراع (مطابق ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات ايران): ادعانامه يا ادعاهاي اختراع، توصيف اختراع، خلاصه‌اي از توصيف اختراع، عکس، نقشه‌ها (در صورت لزوم)، مدارك مثبت هويت متقاضي و مخترع/مخترعان (کپي شناسنامه و کارت ملي)، مدارك نماينده قانوني دانشگاه (در صورتي که دانشگاه در مالکيت فکري اختراع سهيم باشد)
  2. تکميل اظهارنامه از طريق سامانه ثبت اختراع به نشاني http://iripo.ssaa.ir و سپس آپلود اطلاعات خواسته شده در سامانه(توجه: گيرنده ابلاغها و اخطارها مخترع بوده و پست الکترونيکي مخترع بايستی در اين بخش وارد گردد.)
  3. واريز هزينه قانوني براي تشکيل پرونده (براي افراد حقوقي 100،000ريال و حقيقي 10،000ريال)
  4. پي گيري ثبت اختراع از طريق سامانه و رفع اخطارهاي احتمالي (دريافت شماره تشکيل پرونده)
  5. پي گيري داوري اختراع از يکي از مراجع داوري (در صورت انتخاب دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان مرجع داوري، بايستي بر اساس رويه مديريت فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه اقدام شود)
  6. در صورت مثبت بودن پاسخ داوري اختراع، مراجعه به مديريت فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه (جهت مهر و امضاي کليه اوراق و متن اختراع (دو نسخه)
  7. مراجعه حضوري به اداره ثبت و تحويل اصل مدارک جهت انجام تشريفات قانوني ثبت اختراع
  8. مراجعه به سايت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران (جهت چاپ آگهي ثبت اختراع) و واريز مبلغ قانوني چاپ آگهي. مبلغ تقريبي، بسته به حجم آگهي بين 500،000 تا 700،000ريال مي باشد.
  9. مراجعه حضوري مجدد مخترع/ مخترعان جهت امضاي سند دريافت گواهينامه ثبت اختراع

پس از چاپ آگهي اختراع درروزنامه رسمي، همه مخترع/مخترعان از جمله  نماينده قانوني دانشگاه، بايستي به اداره مالکيت صنعتي مراجعه نموده و بعد از امضاي دفتر «سند ثبت»، اصل گواهينامه ثبت اختراع را دريافت نمايند. در ضمن سند اصل ثبت اختراع در يک نسخه صادر شده و به آخرين نفري که دفتر ثبت را امضاء مي­کند، تحويل داده مي‌شود. در صورت نياز کپي برابر اصل سند ثبت اختراع نيز صادر مي‌شود.

توجه: در صورتي که دانشگاه در اختراع سهيم باشد، لازم است  يکي از متقاضيان  با دريافت  معرفي نامه از مديريت فناوري و ارتباط با صنعت  ، کليه  مراحل قانوني ثبت در اداره ثبت اختراعات را پي گيري نمايد. نشاني اداره  مالکيت صنعتي:  تهران، ضلع  شمالي پارک شهر ، خيابان فياض بخش