امروز
Skip Navigation Links

روند داوري و ارزيابي اختراعات داخلي توسط دانشگاه

1-دريافت نامه الکترونيکي استعلام داوري توسط دانشگاه

2-ارسال نامه از طريق پست الکترونيکي به مخترع  مبني بر تکميل و تحويل  مدارک جهت داوري

3-نتيجه نهائي ارزيابي و داوري اختراع به سه حالت ذيل خواهد بود:

         الف) تاييد: دارا بودن شرايط چهارگانه.

          ب) مردود: اختراعي مردود است که يکي از شروط چهارگانه ثبت اختراع را نداشته باشد.

          ج) مشروط: اختراعي مشروط است که افشاي آن کامل نبوده و يا نياز به تغييرات و ارائه مدارک بيشتري باشد. مخترع حداکثر يک هفته فرصت دارد تا مدارک خود را تکميل نمايد.

در صورت رد اختراع، دلايل مردودي به مخترع اطلاع­رساني خواهد شد تا در صورت اعتراض مخترع، وي يک بار فرصت دارد تا دلايل متقن و کافي براي موارد رد ارايه دهد. لازم است حداکثر در مدت يک هفته، فرم اعتراض به نتيجه داوري را تکميل نموده و به واحد مالکيت فکري دانشگاه ارسال نمايد.