امروز
Skip Navigation Links

برخي تذکرات و نکات «حقوقي و کاربردي» در ثبت اختراع داخلي

  1. در صورتي كه اختراع برگرفته از نتايج پايان­ نامه يا فعاليت پژوهشي قراردادي در دانشگاه باشد، مطابق ماده 5 قانون اختراعات ايران، دانشگاه کارفرما محسوب شده و 100 درصد حق مالکيت مادي آن به دانشگاه اختصاص دارد (مالکيت معنوي اختراع براي هميشه متعلق به مخترعان است). مطابق مصوبات دانشگاه، حداقل 25% حق مالکيت مادي به دانشگاه تعلق داشته و حداکثر 75% (با توافق طرفين) به مخترع/مخترعان واگذار شده است. توضيح آنکه در صورت مشاهده عدم لحاظ نمودن سهم دانشگاه در اختراع، موضوع از طريق دفتر حقوقي دانشگاه قابل پي گيري است.
  2. به منظور در نظر گرفتن سهم دانشگاه (25 درصد)، متقاضي بايستي در مرحله ثبت اظهارنامه در بخش فرم ثبت مالک اختراع، نوع «شخص حقوقي» را انتخاب نموده و مشخصات نماينده قانوني دانشگاه را وارد نمايد. (براي دريافت مشخصات نماينده قانوني با شماره 64545429 تماس بگيريد)
  3. پس از ثبت اظهارنامه ثبت اختراع، جهت پي گيري آن از طريق سامانه اداره مالکيت صنعتي کد و شماره اظهارنامه از طريق پست الکترونيکي در اختيار متقاضي قرار مي‌گيرد.
  4. در صورتي­که در اظهارنامه اختراعي سهم دانشگاه لحاظ نشده باشد (اگر اختراع مستخرج از پايان­ نامه يا فعاليت پژوهشي قراردادي در دانشگاه باشد)، براي جلوگيري از بروز هرگونه مشکل حقوقي، مخترع/مخترعان بايستي براي صدور «سند صلح»، به دفترخانه ثبت اسناد رسمي مراجعه نموده و سهم 25 درصدي را به نماينده قانوني دانشگاه، منتقل نمايند.

 براي صدور سند صلح، هزينه دفترخانه به طور کامل برعهده مخترع مي­ باشد. زيرا مخترعين موظف بوده­اند در ابتداي تشکيل پرونده، سهم دانشگاه را منظور نمايند.

  • مخترع بايستي در تدوين بخش «ادعانامه» دقت نظر داشته، زيرا بار حقوقي اختراع مربوط به بخش ادعانامه است. براي تدوين صحيح ادعانامه بايستي «اجزا و عناصر اختراع»، «تکنيک ساخت يا فرايند» و «کاربردها» را به صورت شماره گذاري ترتيبي ارايه نمايد. «مزيت»هاي اختراع در بخش ادعانامه جايي نداشته و بايستي در متن اختراع آورده شود.
کارشناس رسيدگي­ کننده در اداره ثبت اختراعات، پس از بررسي شکلي اظهارنامه ثبت شده و ضمائم آن، رفع خطا و اخطارهاي احتمالي (اخطار رفع نقص يا رد اظهارنامه)، براي احراز شرايط چهارگانه ثبت اختراع (جديد بودن، گام ابتکاري و کاربرد صنعتي و افشاي کامل)، مطابق ماده  28 آيين‌نامه اجرايي قانون، از مراجع ذي­صلاح استعلام مي‌نمايد. متقاضي هنگام تقاضاي ثبت اختراع، مي­تواند مرجع استعلام (مانند دانشگاه صنعتي اميرکبير) را پيشنهاد نموده و اداره ثبت اختراعات در صورتي­که مرجع پيشنهادي را براي بررسي اختراع مناسب تشخيص دهد، يک نسخه از استعلام و ضمائم اظهارنامه اختراع را به صورت الکترونيکي به مرجع ارسال مي‌نمايد.