امروز
Skip Navigation Links

رويه ثبت اختراع خارجي و استفاده از حمايت­هاي مالي

  1. مراجعه به نمايندگي کانون پتنت ايران در دانشگاه و آگاهي از شرايط و جزئيات بيشتر
  2. تکميل فرم اوليه تقاضاي ثبت اختراع خارجي به انضمام خلاصه محتواي اختراع مورد ثبت به زبان فارسي
  3. ارسال درخواست ثبت به کانون پتنت ايران توسط نماينده کانون پتنت در دانشگاه (جهت داوري اوليه)
  4. درصورت تاييد اوليه اختراع، مخترع بايستي متن کامل اختراع خود را به زبان انگليسي تحويل نماينده کانون پتنت نمايد.
  5. پي گيري کليه امور اداري از مرحله تشکيل پرونده تا مرحله گرنت توسط نماينده کانون پتنت در دانشگاه صورت مي گيرد. پاسخگويي به مباحث فني داوران اداره ثبت اختراع خارجي بر عهده مخترعان خواهد بود.


  

مسوول واحد مالکيت فکري و نماينده کانون پتنت ايران(ثبت خارجي): سرکار خانم مهندس اکرم طاهری
شماره تماس:66952282،64545429