امروز
Skip Navigation Links

وظایف محوله و تلفن کارشناسان امور قراردادها

نام و نام خانوادگی

سمت

وظایف

تلفن

سید مسعود قریشی

مسئول امور قرارداها

مشاوره حقوقی قراردادها و انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها

64545431

محبوبه صفری

کارشناس

ارسال گزارش ها، ابلاغ تفاهم نامه ها، صدور گواهی اتمام قراردادها، تهیه قرارداد داخلی

64545448

سپیده مرادی

کارشناس

کنترل و نظارت بر قراردادها، حل و فصل مشکلات قراردادها، بررسی قراردادها،امور مالی قراردادها

64545434

محمد حسین صبوحی

کارشناس

 مفاصاحساب بیمه قراردادها

64545577

صديقه ضرابی

کارشناس

هماهنگی جلسات، صدور ضمانت نامه ها، ارسال پروپوزال ها

66952282 داخلی یک

 

شماره تلفن اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت            66460707-66952282