امروز
Skip Navigation Links
منبع عنوان

عنوانشمارهویرایشمنبعتاریخدریافت فایل
اطلاعات معاون محترم پژوهشی جهت انعقاد قرارداد 1ارتباط با صنعت و کارآفرینی1396/09/22
دستورالعمل حمایت مالی از توسعه فناوری و انتقال فناوریAUT-PR-23031 ارتباط با صنعت و کارآفرینی1395/10/04
رويه ثبت اختراع داخلی و خارجیAUT-PR-23052ارتباط با صنعت و کارآفرینی1395/07/28
دستوالعمل فرآیند انعقاد-گردش کار و اختتام قراردادهای تحقیقاتی-صنعتی دانشگاه امیرکبیرAUT-PR-23012ارتباط با صنعت و کارآفرینی1395/07/28
آیین‌نامه حمایت از ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع خارجی2 ارتباط با صنعت1394/05/13
آیین نامه گرنت قراردادای صنعتی1 ارتباط با صنعت1394/03/27