امروز
Skip Navigation Links

مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد

مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد:

1- سفته و چک به مبلغ 7/000/000 تومان  جهت قرارداد پیش رشد و 200/000/000 تومان جهت قرارداد رشد

2- یک نفر ضامن کارمند رسمی (کپی فیش حقوقی و حکم کارگزینی) یا شغل آزاد کپی جواز کسب
3- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن و طرف قرارداد
4- تأییدیه محضری امضاء ضامن
5- پشت سفته­ و چک توسط ضامن 2 امضاء شود.
6- روی سفته­ و چک چیزی نوشته نشود.
7- آدرس و شماره تلفن محل کار و منزل ضامن
8- دوازده فقره چک به مبلغ اجاره ماهیانه و هزینه شارژ در زمان عقد قرارداد (درمورد واحدهایی که فقط قرارداد اجاره منعقد می کنند)