امروز
Skip Navigation Links

رسیدگی به مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی:

با توجه به آغاز فرآیند حمایت های بیمه ای از شرکت های دانش بنیان و تلاش معاونت علمی و فناوری برای شناسایی و رفع موانع فرآیندی و ساختاری در این زمینه، شرکت هایی که در تعاملات خود با سازمان تامین اجتماعی و در اجرای مقررات مرتبط دچار مشکل هستند، می توانند تقاضا و پیشنهادهای احتمالی خود را در قالب فرم پیوست به همراه مستندات مربوطه، برای بررسی بیشتر و در صورت نیاز تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، به آدرس  tms.daneshbonyan.ir  (به همراه تکمیل فرم مربوطه) ارائه دهند.