امروز
Skip Navigation Links

پژوهش در کارآفرینی

واحد پژوهش: برنامه های پژوهشی معاونت کارآفرینی با هدف به روز نمودن دانش كارآفريني و بومي ساختن آن با توجه به شرايط دانشگاه و جامعه و گسترش تحقيقات تفصيلي در خصوص پروژه هاي كارآفريني و بهره برداري از يافته هاي تحقيقات مذكور در صنعت و دانشگاه صورت گرفته که فعالیت های این واحد شامل موارد ذیل می شود:

  • راهكارهاي تحقق دانشگاه كارآفرين
  •  الگوبرداری و پیاده سازی سیستم­های آموزش بین­المللی کارآفرینی
  • آسیب شناسی کارآفرینی در ایران
  • طراحی مدل فرایند کارآفرینی در کشور
  • انجام پروژه نیازسنجی آموزشی