امروز
Skip Navigation Links

دومین جلسه کارگاه آموزشی تحقیقات بازار

دومین جلسه کارگاه آموزشی تحقیقات بازار با تعداد بیش از 60 نفر شرکت کننده و ارائه موضوعات مفهوم بازاریابی حرفه ای و جايگاه آن در تجارت، اصول طرح ريزي و بهبود روش كار در بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و ابزارها و روش های تحقیقات بازاریابی برگزار شد.