امروز
Skip Navigation Links

بازدید دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند (فاوا) از برج فناوری

بازدید سرپرست، مشاور و کارشناس دبیرخانه مرکز تهران هوشمند از برج فناوری و برگزاری جلسه با شرکتهای فناور جهت همکاری مشترک و اجرای طرح ها با هدف هوشمند سازی شهر تهران