امروز
Skip Navigation Links

بازدید اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه شاهد


بازدید اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه شاهد از تیم های قناور، شرکتهای دانش بنیان و پرسنل ستادی برج فناوری جهت تنظیم تفاهم نامه و همکاری های مشترک