امروز
Skip Navigation Links

حوزه فعاليت

اداره کل امور پژوهشی یکی از ادارات کل معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير بوده و محورهای اصلی فعالیت­های آن شامل موارد ذیل می باشد :

 • اجرای طرح اعتبار سنجی پژوهشی اساتید در قالب گرنت.
 • حمایت از پروژه های دانشجویان دکتری در قالب طرح های پژوهانه حمایتی وزارت علوم و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
 • حمایت از پروژه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در قالب بودجه های مصوب دانشکده ها.
 • حمایت از پروژه های ساخت دانشجویان کارشناسی.
 • تشویق مقالات منتشر شده در مجلات دارای نمایه بین المللی و معتبر داخلی.
 • تشویق کتب منتشره داخلی و بین المللی.
 • پشتیبانی از شرکت اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان در مجامع بین المللی و کنفرانسهای داخلی.
 • امور مربوط به فرصت مطالعاتی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان دکترا.
 • امور مرتبط با رتبه بندی دانشگاه در پایگاههای مختلف رتبه بندی داخلی و بین المللی.
 • امور مربوط به برگزاری سمینار ها و کنفرانس های دانشگاه.
 • امور مربوط به انواع دوره های پسا دکتری در دانشگاه.