امروز
Skip Navigation Links

معرفی افراد

مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه:
آقای دکتر محمد کریمی
تلفن دفتر:66414999,66406591
فاکس:66419728
ایمیل دفتر:vcrt@aut.ac.ir

کارشناسان:
-خانم بعیدفر (معاون امور پژوهشی)         
         تلفن تماس:  66406591

- خانم جعفرپور (کارشناس فرصت و سفرهای علمی)
         تلفن تماس 66406591

-خانم منصوری (کارشناس پژوهشی)
         تلفن تماس 64545442

-خانم قزلجه (مسئول دفتر مدیر امور پژوهشی)
         تلفن تماس66406591 - 66460999

-خانم ارشدی(کارشناس پژوهشی)
         تلفن تماس 64545447