امروز
Skip Navigation Links

معرفی افراد

مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه:
آقای دکتر محمد محمدی اقدم
تلفن دفتر:66414999
فاکس:66419728
ایمیل دفتر:vcrt@aut.ac.ir

کارشناسان:
-خانم مرضیه بعیدفر (معاون امور پژوهشی)         
         تلفن تماس:  64545443

- خانم زینب عابدینی (کارشناس فرصت و سفرهای علمی)
         تلفن تماس 66406591

-خانم مهندس اعظم کریمی (کارشناس کامپیوتر)
         تلفن تماس 64545445

-خانم آرزو منصوری (کارشناس پژوهشی)
         تلفن تماس 64545442

-آقای حمیدرضا محمد (مسئول دفتر مدیر امور پژوهشی)
         تلفن تماس66406591 - 66460999

-خانم هما ارشدی(کارشناس پژوهشی)
         تلفن تماس 64545447