امروز
Skip Navigation Links

طرح اعتبار پژوهشی گرنت اساتید

دانشگاه صنعتي اميركبير هر ساله به منظور تقويت و تسهيل فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان طرح اعتبار پژوهشي اعضاء هيأت علمي را اجرا مي‌كند. خطوط سياست‌هاي اين طرح گر چه هر ساله تحت بررسي و بازبيني قرار مي‌گيرد، اما اينك به وضعيت نسبتا" پايداري رسيده است.

ورود به سامانه الکترونیکی گرنت اساتید