امروز
Skip Navigation Links

چاپ مقاله آقایان دکتر مهدی سهرابی و مرتضی حبیبی و سرکار خانم عارفه زرین شاد در NATURE SCIENTIFIC RE

مقاله
Breakthrough in 4^ion emission mechanism understanding in plasma focus devices
در مجله
Nature Scientific Reports
توسط جناب آقایان دکتر مهدی سهرابی و مرتضی حبیبی و سرکار خانم عارفه زرین شاد در" آزمایشگاه فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوها" در دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.