امروز
Skip Navigation Links

فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتي به عنوان ابزاري براي گسترش همكاريهاي بين‌المللي و به روزآوري علمي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دكترا مورد توجه دانشگاه مي‌باشد. هر ساله تعدادي از اعضاي هيأت علمي  به شكل‌هاي مختلف و طول دوره‌هاي متفاوت از اين امكان بهره‌برداري مي‌كنند. آئين‌نامه و فرم های مربوط به اين فعاليت در سایت موجود می باشد.

.

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور -دانشجویان دکترا