امروز
Skip Navigation Links

اداره کل امور پژوهشی مسئولیت هماهنگی امور پژوهشی دانشگاه، شامل تدارک، پشتیبانی، و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان را بر عهده دارد. در این راستا، این اداره کل با توجه به زمینه‌های فراهم شده، و با تبعیت از قوانین و مقررات اداری-مالی، و آموزشی دانشگاه، اقدام به حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های پژوهشی در قالب موارد ذکر شده می‌نماید ...
ادامه مطلب