امروز
Skip Navigation Links
منبع عنوان

عنوانشماره ویرایشمنبعتاریخدریافت فایل
رویه جذب استاد پژوهشگرAUT-PR-21071امور پژوهشی1397/03/12
رویه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضاء هیات علمیAUT-PR-22131امور پژوهشی1396/12/08
رویه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمیAUT-PR-22071امور پژوهشی1395/09/21
رویه برگزاری جشنواره پژوهشی دانشگاهAUT-PR-21011امور پژوهشی1395/07/28
  • فایل ها
رویه اعطای فرصت مطالعاتی به هیات علمی جوان دانشگاه های در حال توسعهAUT-PR-22121امور پژوهشي1394/04/30
رویه حمایت از ثبت نام و شرکت دانشجویان در گردهمایی های علمی AUT-PR-22031امور پژوهشي1394/03/26
رویه حمايت از شركت اعضاء هيات علمي درگردهمايي‌هاي علمي خارج از کشورAUT-PR-22021امور پژوهشي1394/03/19
رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضاء هيات علمی دانشگاه ( گرنت)AUT-PR-22013امور پژوهشي1398/01/20
رويه تشويق دستاوردهای علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان AUT-PR-22041امور پژوهشي1394/03/12
رویه جذب پژوهشگران پسا دکنراAUT-PR-22061امور پژوهشي1394/02/22