امروز
Skip Navigation Links

اعضای کمیته ایمنی

 

  • مدیر کل واحد های تحقیقاتی و قطب های علمی (جناب آقای دکتر حمید فتحی)

  • رئیس آزمایشگاه مرکزی (جناب آقای دکتر علی نیک بخت)

  • خانم مهندس فریبا علی (کارشناس مسئول دفتر استاندارد)

  • خانم مهندس زهرا شریفی (کارشناس مرکز بهداشت)

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت