امروز
Skip Navigation Links

واحدهای پژوهشی

جدول واحدهای پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395

 

رديف

نام واحد پژوهشی

ردیف

نام واحد پژوهشی

1

مرکز تحقیقات پردازشهای فوق سریع

14

پژوهشکده حمل و نقل و سامانه هاي هوشمند

2

مرکز تحقيقات مهندسی صنايع و بهره‌وري

15

پژوهشکده علوم و فناوري فضا

3

پژوهشکده فناوريهاي نو

16

پژوهشکده مطالعات آينده

4

پژوهشکده انرژي

17

پژوهشکده نفت،گاز و پتروشیمی           

5

پژوهشکده مواد و فناوريهاي پيشرفته در نساجي

18

پژوهشکده انرژی های تجدید پذیر

6

مرکز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن

19

پژوهشکده اپتیک،لیزر و فتونیک

7

پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات

20

پژوهشکده تکنولوژي مواد و صنايع معدني

8

پژوهشکده محيط زيست

21

مرکز پژوهشی آپا

9

پژوهشکده پرتوفرآيند

22

پژوهشکده فناوری خودرو

10

پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه

23

پژوهشکده رنگ و پلیمر

11

پژوهشکده نانو فناوري

24

پژوهشکده سیستم های تشخیص پزشکی

12

پژوهشکده فناوری مخابرات و الکترومغناطیس

           

13

مرکز تحقیقات سازه و زلزله

 


 

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت