امروز
Skip Navigation Links

موافقت با تغییر عنوان پژوهشکده "علوم و فناوری هوافضا"

 

با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تغییر نام "پژوهشکده علوم و فناوری فضا" به  پژوهشکده "علوم و فناوری هوافضا" وابسته به دانشگاه صنعتی امیرکبیر موافقت شد.

 

تبدیل رسمی عنوان پژوهشکده "علوم و فناوری فضا"

به

"علوم و فناوری هوافضا"

 

 

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت