امروز
Skip Navigation Links

اعضای هیات علمی دارای پروانه نظارت بر اجرای استاندارد

نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي پست الكترونيكي موضوع فعاليت
‌بهرام ‌دبير ‌دكترا ‌مهندسي شيمي ‌DRBDABIR@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌يداله ‌مرتضوي ‌دكترا ‌مهندسي شيمي ‌MORTAZAV@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌احمد ‌عارف آذر ‌دكترا ‌شيمي ‌AREFAZAR@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌حسين ‌عسكريان ابيانه ‌دكترا ‌برق ( قدرت ) ‌ASKARIAN@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌حميد ‌ ميرزاده ‌دكترا ‌مهندسي پليمر ‌MIRZADEH@AUT.AC.IR نظارت بر اجراي استاندارد
‌مهرداد ‌عابدي ‌دكترا ‌سيستمهاي برق ‌ABEDI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌محمد ‌مهر آفرين ‌دكترا ‌فيزيك نظري ‌MEHRAFAR@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌احمد ‌عبداله زاده بار فروش ‌دكترا ‌كامپيوتر ‌AHMAD@AUT.AC.IR نظارت بر اجراي استاندارد
‌روزبه ‌معيني مازندراني ‌دكترا ‌الكترونيك ‌MOIN@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌فرامرز ‌افشار طارمي ‌دكترا ‌فيزيك مولكولي ‌AFSHAR@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌امير رضا ‌زراتي ‌دكترا ‌مهندسي عمران (سازه هاي آبي ) ‌ZARRATI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌بهرام ‌رضائي ‌دكترا ‌كانه آرائي ‌BREZAI۱@YAHOO.COM تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌فيروز ‌بختياري نژاد ‌دكترا ‌مهندسي مكانيك ‌BAKHTIARI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌فتح اله ‌مضطرزاده ‌دكترا ‌مهندسي شيمي ‌MOZTARZADEH@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌علي اصغر ‌كت باب ‌دكترا ‌شيمي- فيزيك ( پليمرها ) ‌KOTBAB@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌وحيد ‌حدادي اصل ‌دكترا ‌مهندسي شيمي (پليمر) ‌HADDADI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌سيد حسين شهيربه حسام الدين ‌صادقي ‌دكترا ‌مهندسي برق ( الكترومغناطيس) ‌SADEGHI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌مهدي ‌رفيع زاده ‌دكترا ‌مهندسي شيمي ( پليمر ) ‌MEHDI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌عبدالعلي ‌عبدي پور ‌دكترا ‌الكترونيك -- تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌حميدرضا ‌ اويسي ‌دكترا ‌مهندسي مكانيك -- تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌سيد محمد حسين ‌كريميان ‌دكترا ‌مكانيك ‌HKARIM@AUT.AC.IR نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌منصور ‌كبگانيان ‌دكترا ‌مهندسي مكانيك ‌KABGAN@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي
‌علي اصغر ‌اصغريان جدي ‌دكترا ‌نساجي ‌AJEDDI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌مسعود ‌شفيعي ‌دكترا ‌برق ‌MSHOFIEE@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌كوروش ‌شهريار ‌دكترا ‌معدن( استخراج و حفاري ) ‌K.SHAHRIAR@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌مجيد ‌صفاراول ‌دكترا ‌مهندسي انرژي ‌MAVVAL@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌سيدرضا ‌غفاريان عنبران ‌دكترا ‌مهندسي پليمر ‌SR_GHAFFARIAN@AUT.AC.IR نظارت بر اجراي استاندارد
‌محمدرضا ‌حيراني نوبري ‌دكترا ‌مكانيك ‌MRNOBARI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌عليرضا ‌رهايي ‌دكترا ‌راه و ساختمان ‌RAHAI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌حسين ‌نازك دست ‌دكترا ‌پليمر -- نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌عباس ‌محمدي ‌دكترا ‌مهندسي مخابرات( شبكه هاي راديوئي ) ‌ABM۱۲۵@AUT.AC.IR نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌علي اكبر ‌رمضانيان پور ‌دكترا ‌مهندسي عمران ‌AARAMCE@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌اردشير ‌هزارخاني ‌دكترا ‌زمين شناسي اقتصادي ‌ARDEHEZ@AUT.AC.IR نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌سيد علي ‌صدوق ونيني ‌دكترا ‌مهندسي متالورژي ‌SADOUGH@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌عباس ‌عباسي ‌دكترا ‌مهندسي مكانيك( ترموديناميك ) ‌ABBASI@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌منوچهر ‌نيك آذر ‌دكترا ‌مهندسي شيمي ‌NIKAZAR@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد
‌محمد ‌حقيقت كيش ‌دكترا ‌الياف و پليمر ‌MHKISH@AUT.AC.IR تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌يونس ‌عليزاده وقاصلو ‌دكترا ‌مهندسي مكانيك- سازه ‌alizadeh@aut.ac.ir تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌امير حسين ‌ساوه ‌دكترا ‌مهندسي پزشكي ‌saveh@aut.ac.ir تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد
‌زاهد ‌احمدي ‌دكترا ‌مهندسي پليمر ‌ZA_AHMADI@YAHOO.COM تدوين استاندارد هاي ملي;نظارت بر اجراي استاندارد;آموزش و ترويج استاندارد

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت