امروز
Skip Navigation Links

حوزه فعالیت

حوزه فعالیت

اداره کل واحدهاي تحقيقاتي و قطبهاي علمي یکی از ادارات کل معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير مي‌باشد. محورهای اصلی فعالیت­های این اداره عبارتند از:

  • سامان دهی و ارزیابی واحدهای پژوهشی

  • ساماندهی و ارزیابی قطب های علمی 

  • ایجاد و توسعه آزمایشگاه مرکزی

  • سامان دهی و  ترویج استاندارد و ایمنی

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت