امروز
Skip Navigation Links

ارزیابی واحدهای پژوهشی

مدل ارزیابی

مدل ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی به قرار شکل ذیل طراحی شده است. اساس این مدل براساس کارایی واحدهای پژوهشی بوده و شاخص های ورودی هر واحد پژوهشی به تفکیک منابع انسانی، امکانات و تجهیزات، حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت طراحی شده و شاخص های خروجی نیز به تفکیک مالی، دستاوردهای پژوهشی و فناوری، مشتری مداری و ارتباطات برون سازمانی و سیستم وسازمان می باشد.

ارزیابی واحدهای پژوهشی

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت