امروز
Skip Navigation Links

معرفی نرم افزار ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی دانشگاه امیرکبیر

          برای ارزیابی نرم افزار مناسب هوشمندی تهیه شده که از پایگاه داده sql استفاده و برنامه آن  با زبان C# نوشته شده است.

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

  •   امکان تعریف شاخص های ورودی به صورت درختی و تعداد نامحدود

  •   امکان تعریف شاخص های خروجی به صورت درختی و تعداد نامحدود

  •   امکان تعریف نحوه امتیازدهی به هر شاخص توسط کاربر به صورت های مختلف از جمله: فرمول، ضریب، بازده های متفاوت و ...

  •   امکان تعریف واحدهای پژوهشی و ارزیابی های مختلف به صورت نامحدود

  •   امکان شرکت دادن واحدهای پژوهشی متفاوت در هر ارزیابی به صورت دلخواه

  •   امکان تولید نمودار برای هر شاخص و به صورت کلی برای هر یک از واحدهای پژوهشی و همچنین مجموع واحدهای پژوهشی در هر ارزیابی

  ایجاد تمامی نمودارها در فایل اکسل به صورت جداگانه 

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت