امروز
Skip Navigation Links

ارزیابی قطب های علمی

 

مدل ارزیابی

   این مدل ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص­های دستاوردها به عنوان خروجی، میزان و نحوه استفاده از منابع به عنوان ورودی و درنهایت کارایی قطب­ علمی که نسبت خروجی به ورودی است، طراحی شده است. کارایی هر قطب­ علمی بر اساس نسبت مجموع امتیازات مکتسبه شاخص­های خروجی به مجموع امتیازات مکتسبه شاخص­های ورودی محاسبه می­گردد.

ارزیابی قطب های علمی

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت