امروز
Skip Navigation Links

معرفی نرم افزار ارزیابی عملکرد قطب­های علمی

           برای ارزیابی نرم افزار مناسب هوشمندی تهیه شده که از پایگاه داده sql استفاده و برنامه آن  با زبان C# نوشته شده است.

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

  •   امکان تعریف شاخص های ورودی به صورت درختی و تعداد نامحدود

  •   امکان تعریف شاخص های خروجی به صورت درختی و تعداد نامحدود

  •   امکان تعریف نحوه امتیازدهی به هر شاخص توسط کاربر به صورت های مختلف از جمله: فرمول، ضریب، بازده های متفاوت و ...

  •   امکان تعریف قطب های علمی و ارزیابی های مختلف به صورت نامحدود

  •   امکان شرکت دادن قطب های علمی مختلف در هر ارزیابی به صورت دلخواه

  •   امکان تولید نمودار برای هر شاخص و به صورت کلی برای هر یک از قطب های علمی و همچنین مجموع قطب های علمی در هر ارزیابی

  •   ایجاد تمامی نمودارها در فایل اکسل به صورت جداگانه

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت