امروز
Skip Navigation Links

معرفی اعضای کمیته استاندارد

 

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (دکتر مسعود برومند)

 • مدیر کل واحد های تحقیقاتی و قطب های علمی (جناب آقای دکتر حمید فتحی)

 • رئیس آزمایشگاه مرکزی (جناب آقای دکتر علی نیک بخت)

 • جناب آقای دکتر علیزاده (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک)

 • جناب آقای دکتر کبیر (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست)

 • جناب آقای دکتر فلامکی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی)

 • جناب آقای دکتر بنی فاطمی (عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

 • جناب آقای دکتر معدنی پور

 • خانم مهندس فریبا علی (کارشناس مسئول دفتر استاندارد)

 • خانم مهندس طاهری

 • خانم صفری

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت