امروز
Skip Navigation Links

اهداف و حوزه فعالیت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مادر دانشگاه ها کشور، همواره یکی از نقاط قوت و اتکاء در چرخهای سازندگی و صنعت ایران اسلامی بوده و هست. در این عرصه، توسعه آزمایشگاه ها به عنوان یکی از اساسی ترین زیر ساخت ها آموزشی و پژوهشی و ارتقای کیفی و رشد سطح آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین جهت و با توجه به ضرورت نظارت، ایمنی و به روز آوری کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه ها اعم از  آموزشی و پژوهشی، کمیته تخصصی مربوطه با هدف ارتقاء آموزش و پژوهشهای علمی دانشجوین و تسهیل در ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به داخل و خارج از دانشگاه تشکیل و فعالیت می نماید. وظایف کمیته ایمنی به شرح زیر است:

  • تعیین معیارهایی برای استانداردسازی آزمایشگاه ها از لحاظ امکانات، تجهیزات و فضای مربوطه در زمینه آموزشی و پژوهشی، ارائه وضعیت فیزیکی، ایمنی و بهداشت

  • بازدید و نظارت بر آزمایشگاه ها و کارگاه ها از بعد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

  • نظارت بر به روز بودن دستور کار آزمایشگاه ها و دستورالعمل استفاده از تجهیزات

  • اعلام نظر مشورتی مربوط به کارشناسان آزمایشگاه ها، کارگاه ها و مراکز تحقیقاتی و نیروهای انسانی شاغل و نظارت بر آنها

  • بستر سازی مناسب جهت سرویس دهی خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت