امروز
Skip Navigation Links

آئين نامه قطب هاي علمي كشور

به استناد بند 6 راه كارهاي اجرايي فصل 13 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: " تعدادي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، مراكز و موسسات پژوهشي به عنوان قطب و پايگاه اصلي رشته هاي مختلف علوم پيش بيني و راهكارهاي حمايتي اداري و مالي و فني و قانوني با هدف تبديل آن ها به مراكز پيشرفته علمي در حوزه هاي مختلف علوم در بلند مدت تنظيم خواهد شد." و بند ج ماده 49 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور : " سرمايه گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطب هاي علمي بر اساس مزيت هاي نسبي  و نيازهاي آتي كشور" و بند دال ماده 1 قانون پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و رديف 36 بسته هاي اجرايي برنامه پنجم:" ايجاد و توسعه  قطب هاي علمي و فناوري در رشته هاي تخصصي و حوزه هاي ميان رشته اي به منظور پيشبرد مرزهاي دانش و فناوري در كشور با بهره گيري از پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي منطقه اي "  اين آيين نامه تدوين مي شود.

دريافت متن كامل آيين نامه از طريق لينك زير امكان پذير است.

متن كامل آئين نامه قطب هاي علمي كشور

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت