امروز
Skip Navigation Links

اداره کل مراكز تحقیقاتی و قطب های علمی از سال 1381 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف توسعه علم و فناوری تأسیس شده است. این اداره متولی کلیه امور ساماندهی ، هدایت، نظارت و ارزیابی مراكز تحقیقاتی، قطب های علمی و نیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد. در حال حاضر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 25 مركزتحقیقاتی، 16 قطب علمی فعالیت دارند. آزمایشگاه مرکزی نیز دارای 8 آزمایشگاه تحقیقاتی- خدماتی می باشد.

Skip Navigation Links

راهنما

آمار بازدید سایت