تلاش در جهت صادرات نفت خالص با کیفیت

1398/11/6 12:04:286 بهمن 1398|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد برآمدند تا با استفاده از مایعات یونی، آب را از نفت در راستای [...]